TransDict


Kompajlirano na RedHat 7.1,


Download:


RPM (redhat 7.2, staticki linkano na sqlite bazu, potrebno instalirati qt):

transdict-0.3-1.i386.rpmRPM (mandrake 8.2, staticki linkano na sqlite bazu, potrebno instalirati qt):

transdict-0.3-1mdk.i586.rpm


SOURCE RPM ovog paketa:

transdict-0.3-1.src.rpmRPM (staticki kompajlirano na postgresql i sqlite bazu, potrebno instalirati qt):

transdict-static-0.3-1.i386.rpm

SOURCE RPM ovog paketa:

transdict-static-0.3-1.src.rpm


KOMPAJLIRANO U OBICNOM PAKETU:

transdict-bin-0.3.tar.gz


SOURCE (tar.gz paket):

transdict-0.3.tar.gz


Transdict je aplikacija koja omogućuje prevođenje većih projekata te sinkronizaciju među prevoditeljima.

Zbog načina na koji je pisan TransDict nije ograničen na jednu vrstu poruka za prevođenje kao što je slučaj sa većinom popularnih alata za prevođenje aplikacija (kbabel, ktranslator,...). No, zasada je na klijent strani podržan tek format tzv. .po datoteka, koje nastaju nakon što alat gettext prođe kroz kod aplikacije i izbaci nizove znakova pogodne za prijevod.

Važno je napomenuti da se u TransDictu kao jezik pohrane podataka koristi SQL kako na klijent tako i na server strani. To omogućuje lak pristup podacima, a ujedno omogućava lak i učinkovit način za dodavanje podrške za druge formate (osim gettexta) na server strani – pri čemu nema potrebe za nadogradnjom klijenta.TransDict se sastoji od dva dijela – klijenta i servera. Ovdje ću, sa korisničke strane, pokušati objasniti rad klijenta.

Počnimo sa slikom

 1. Ovdje možete izabirati tip baze (riječnika) kojim se želite koristiti. Za sada je podržan samo localization tip riječnika – a to zapravo znači gettext oblik poruka. U osnovi dva tipa riječnika se u TransDictu razlikuju tek po broju, tipovima i nazivima polja, a ne po prikazu koji je uvijek tablični.

 2. Izbor trenutnog riječnika –. Kada radi lokalno korisnik proizvoljno može stvarati riječnike, ali pri komunikaciji sa serverom mora biti siguran da na serveru postoji opis tog istog riječnika pod istim imenom.

 3. Tablica za pretragu baze. U polja ove tablice upišu se željene vrijednosti, te se u skladu sa tim vrijednostima pretražuje baza (bilo lokalna, bilo na serveru). Pri pritisku na gumbe 5, 7 i 9 moće se pretraživati i dohvaćati podaci iz baze.

 4. Broj redaka koji želimo dohvatiti i prikazati u tablici kada pritisnemo gumbe 5 ili 7, odnosno broj poruka koji se želi rezervirati i preuzeti od servera kada pritisnemo gumb 9.

 5. Gumb za dohvat podataka iz lokalne baze u tablicu– Poruke se dohvaćaju u skladu sa podacima upisanim u tablicu 3. Za objašnjenje što sve ože biti upisano u tablicu 3 pogledajte odlomak pretraga baze. .Primjetite da strelica pokazuje smjer u kojem idu podaci, pri čemu točka predstavlja lokalnu bazu, plavi kvadrat udaljenu bazu, a crvena mreža tablicu. U tablicu će biti dohvaćeno onoliko podataka koliko piše u polju 4.

  Kratica ovog gumba je CTRL+D.

 6. Gumb za spremanje podataka iz tablice u lokalnu bazu. Kratica ovog gumba je CTRL+S. Važno je napomenuti da u bazu mogu biti spremljeni samo prevedeni izrazi. To znači da ako sa gumbom 11 dodate redak i u polje translation ne upišete ništa pritiskom na gumb 6 neće se ništa desiti.

  Naravno, ako upišete podatak i u polje expression i u polje translation on će biti spremljen.

 7. Dohvat podataka iz udaljene baze u tablicu. Kratica ovog gumba je CTRL+R. Za ovaj gumb vrijedi isto što i za gumb 5. Gumb 5 se preporuča koristiti samo za pretraživanje udaljene baze. Ako se žele prevoditi izrazi bolje je gumbom 9 rezervirati poruke, kako se ne bi dogodilo da nekoliko ljudi istovremeno prevodi poruke.

 8. Spremanje podataka iz tablice u udaljenu bazu Kratica za ovaj gumb je CTRL+T. Ne preporuča se korištenje. Umjesto gumba 7 i 8 bolje je koristiti gumbe 9 i 10 za komunikaciju sa udaljenom bazom.

 9. Pritiskom na ovaj gumb rezervira se broj poruka upisan u polje 4, a s imenom aplikacije koja sadrži niz napisan u polje Application Name u tablici 3. Dakle, može se rezervirati broj poruka neke ćeljene aplikacije. Polje Application Name ne treba biti popunjeno. Kratica za ovaj gumb je CTRL+G.

 10. Vraćanje prevedenih poruka, preuzetih od baze, natrag u bazu. Osim tako prevedenih poruka, u bazu se šalju i sve ostale, lokalno dodane i prevedene poruke. Važno je napomenuti da se pritiskom dvaput na gumb neće dvaput prenijeti poruke. Kada se poruka pošalje udaljenoj bazi to se zabiljeći kako se nebi ponovo slala. Kratica za ovaj gumb je CTRL+U.


 1. Dodavanje retka tablici. Kratica za ovaj gumb je ALT+A.

 2. Brisanje retka iz tablice. Kratica za ovaj gumb je ALT+L.

 1. Kopiranje izraza iz polja Expression u polje Translation. Ovo je korisan gumb za sve one slučajeve kada su izraz i prijevod isti, odnosno kada je potrebno promijeniti tek nekoliko znakova u prijevodu. Kratica za ovaj gumb je ALT+C.

 2. Briše tablicu. Kratica je ALT+T

 3. Polje Expression – ovdje se nalazi izraz koji treba prevesti.

 4. Polje Translation – prijevod izraza

 5. Application name – ime aplikacije kojoj izraz pripada. Ako izraz ne pripada niti jednoj aplikaciji ovdje je upisano ćać.

 6. Translation type – tip prijevoda, kako je naznačeno od gettexta. Može imati nekoliko značenja. Pogledajte gettext dokumentaciju za opširniji opis.

 7. Comment – komentar vezan uz izraz, preuzet iz skenirane .po datoteke.

 8. Sync – polje koje slući za sinkronizaciju lokalne i udaljene baze – sve što se tu upiše trebalo bi biti zanemareno.


Navigacija i način prevođenja

Kroz tablicu se može šetati sa strelicama (gore, dolje, lijevo desno). Ćelija se počinje editirati ili kada se počne upisivati u nju ili kada se pritisne tipka F2. Iz ćelije se izlazi sa SHIFT+RETURN. Ovakav nespretan izlaz potreban je zbog višelinijskih poruka – naime sa RETURN se kod takvih linija prelazi u slijedeći red. Iz ćelije se može izaći i sa ESC, ali je u tom slučaju promjena napravljena na ćeliji izgubljena.

Izvan tablice moguća je navigacija pomoću TAB tipke.

Pogledajmo primjer višelinijskog izrazaKod ovakvih poruka sa kao i kod svih drugih sa RETURN prelazi u slijedeći red, a sa SHIFT+RETURN izlazi iz ćelije.


Pretraga baze

Prožimo kroz neke primjere. Npr. Ako želimo potražiti sve izraze (expression) koji počinju na a, čiji prijevodi (translation) završavaju na b, a koji pripadaju aplikaciji koja u sebi sadrži niz gnome napraviti ćemo slijedeće:


Važno je napomenuti da se pri pretrazi lokalne baze znakovi pretražuju bez obzira radi li se o malim ili velikim slovima, a pri pretrazi udaljene baze razlikuju se velika i mala slova. Dakle ukoliko su lokalna i udaljena baza identične, a pretraćujemo ih po nekom polju postoji mogućnost dobijanja različitih rezultata ukoliko postoji više kombinacija malih i velikih slova za riječ u tom polju (npr Ne i ne). Ovo vrijedi samo za riječi koje ne sadrže lokalne znakove (popu ć,č,ž,š.đ u hrvatskom jeziku). U prisustvu takvih slova i lokalna baza će razlikovati npr. Ć i Ć.

Treba uzeti u obzir da se u polje sync ne smiju upisivati znakovi, to će uzrokovati grešku u dohvatu.


Kako početi sa radom

Nakon pokretanja transdict je stvorio bazu i primjere riječnika. Sada je potrebno stvoriti vaš riječnik. Opišimo primjer za hrvatski jezik.

Kliknemo na tab Options i zatim na gumb Create New Dictionary
Sada upišemo ime riječnika – u polje First Language upišemo riječ English, a u Second Language riječ Croatian. Tip riječnika je več postavljen na localization, pa to ne treba mijenjati. U polja Server Name do Password upišite podatke koje ste dobili od administratora server baze. Sada samo stisnemo OK.Ostale slike, zasad nedokumentirano


Unos .po datoteka u lokalnu bazuIzvoz prevedenih poruka u.po datoteku iz lokalne ili server baze

Uređivanje tipova riječnika – zasad radi samo za lokalnu bazu, dok je na serveru potrebno mnogo više posla za učinkovitu bazu